Pen Spinning Việt Nam !

(The Troposphere Pen Spinning Website, est. 2003)


Chào mừng bạn đến tầng đối lưu "The Troposphere Pen Spinning" Website nào!

Năm 2003, Darren (UPSB: nhk9, nhk_9) tạo ra trang web này. Ông đã tạo ra trang web này để thúc đẩy "PenSpinning".

Vào năm 2019, Pen Spinner nhk9 tái trang web này. (www.penspinning.org) Trang web này có rất nhiều "penspinning" video. Tôi đã sử dụng ngôn ngữ của bạn để tạo ra trang web này. các trang web khác bằng tiếng Anh. Vui lòng truy cập Kênh Youtube (nhk 9 Pen Spinning) của tôi để xem nhiều video.

Zebra 3000*F

Cực đoan "PenSpinning"

"Backaround" 2.0: Độ khó 10/10

Cực đoan "PenSpinning" Combination - danh sách Tricks: Xếp "ThumbSpin"> 5x tục "Backaround" 2.0

"Penspinning" Kết hợp !! Độ khó 9/10

3 cực "PenSpinning" Kết hợp: Continuous ngón "ThumbSpin" 1.5 "NeoBak" Combo, Inverse "Sonic" Combo

Đảo ngược "Backaround"


"Harmonic" Kết hợp (Freestyle)


"Backtap" Harmonic


Dễ dàng "PenSpinning" Cấp độ 1: "Charge" + "ThumbAround" + "FingerPass" + "Sonic"

Basic "PenSpinning" Cấp độ 2: "Tam giác đèo" (Triangle Pass), "Shadow", "ThumbCharge", "Sonic" 1.5

Beginner "PenSpinning" Cấp độ 3: "Backaround", "Twisted đèo" (Twisted Sonic), đảo ngược "ThumbSpin" 2.0 (Reverse Thumbspin 2.0), "Spider Xoay" (Spider Spin)

Ngón "ThumbAround" (Fingerless ThumbAround)

Related Words: Pen Spinning Vietnam, Vietnam Penspinning Center, vnpenspinningboard, Vietnam Penspinning Community, VPC Pen Spinning Council, Viet Nam Pen Spinning Troposphere, VNPSC Việt Nam Pen Spinning Tour, Pen Spinning Saigon, Pen Spinning Ho Chi Minh City